Obavijesti

ODGOJNE SKUPINE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

Roditeljski sastanak održat će se 31. kolovoza (petak) u 18:30 sati u svim vrtićima u odgojnoj skupini Vašeg djeteta!

Roditelji za svu upisanu djecu moraju dostaviti kopiju kompletne knjižice cijepljenja gdje je vidljiv pečat i potpis pedijatra za svako primljeno cjepivo. Za djecu koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva dostaviti liječničku potvrdu. Dokumente dostaviti u Središnji dječji vrtić do 31. kolovoza 2018. god. od 8 do 11 sati i predati medicinskoj sestri – zdravstvenoj voditeljici.

SREDIŠNJI DJEČJI VRTIĆ:

LEPTIRIĆI

CVJETIĆI

ZVJEZDICE

BALONČIĆI

DUPINI

JEŽIĆI

PATKICA

RIBICE

CIPELIĆI

MEDVJEDIĆI

BUBAMARE

ISKRICE

ŽABICE

PČELICE

POTOČIĆ

popodnevna SMJEHULJCI

 

DJEČJI VRTIĆ RADOST:

PERLICE

TRATINČICE

ZVONČIĆI

JAGODICE

 

DV OTRIĆI – GROZDIĆI

DV VID – LOPOČI

Više

Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

KLASA: 406-09/18-01/02

URBROJ: 2117-107-01-18-5

Metković, 27. kolovoza 2018.

Na temelju Plana nabave Dječjeg vrtića Metković za 2018. godinu, KLASA: 400-01/18-01/1, URBROJ: 2148/01-02-18-1 od 09. siječnja 2017. i Odlukama o pokretanju postupaka jednostavne nabave, Povjerenstvo objavljuje

P O Z I V

za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

 1. Predmet nabave je nabava robe, namirnica za potrebe Dječjeg vrtića Metković
 2.  Procijenjena vrijednost nabave iznosi za pojedine nabave iznosi:

– JN-02-2018 Pekarski proizvodi            76.000,00 kn

– JN-03-2018 Svježe meso                    60.000,00 kn

-JN-04-2018 Svježe voće i povrće          60.000,00 kn

-JN-05-2018 Mlijeko i mliječni proizvodi  85.000,00 kn    

 1.  Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.
 2. Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na dvmetkovic@gmail.com , poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, 20350 METKOVIĆ ili osobno kod Ravnateljice, svakog radnog dana od 8-14 h. Na zapečaćenoj omotnici ili u naslovu poruke e-pošte obavezno naznačiti: „JN – oznaka na koju se nabavu odnosi ponuda – 2018 – Ponuda za –naziv nabave – NE OTVARATI“.
 3. Razmatrati će se samo ponude pristigle zaključno do 14:00 sati, dana 04. rujna 2018. godine.
 4. Dokumentacija o nabavi, koja je sastavni dio ovog Poziva, dostupna je kod Ravnateljice i na web stranicama vrtića, svakog radnog dana (u razdoblju trajanja natječaja) od 8:00 do14:00 sati.
 5. Kriteriji odabira: Ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja.
 6. Dječji vrtić Metković ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju te zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
 7. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 04. rujna 2018. godine u 14:00 sati u Zbornici Dječjeg vrtića Metković Kralja Zvonimira 22, Metković 1 kat. Otvaranje ponuda nije javno.

 DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Odluka o pokretanju postupka javne nabave – svježe voće i povrće

Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe voće i povrće

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – pekarski proizvodi

Dokumentacija o nadmetanju JN 02-2018 Pekarski proizvodi

Odluka o pokretanju javne nabave – mlijeko i mliječni proizvodi

Dokumentacija o nadmetanju JN 05-2018 Mlijeko i mliječni

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – svježe meso

Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe meso

 

Više

OBAVIJEST ZA RODITELJE

Prema naputku HZJZ, Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, s obzirom da od 16. lipnja 2018. godine nije bilo novooboljelih od ospica u Dubrovačko neretvanskoj županiji, djeca koja nisu cijepljena protiv ospica zbog kontraindikacija za cijepljenje mogu se vratiti u kolektiv. Kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti utvrđuje liječnik koji obavlja imunizaciju, a prije pristupanja imunizaciji sukladno odredbama članka 11. i 12. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (Narodne novine, broj 103/2013.).

 

Podsjećamo, da je za djecu koja nemaju kontraindikacije za cijepljenje, provedba cijepljenja prema Programu obveznih cijepljenja uvjet za pohađanje vrtića, a sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijena i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/2002, 121/2007) koji proizlazi iz zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

                                                                                                                                                     Ravnateljica:  Julijana Bebić

Više

NOVO !!! – REZULTATI UPISA ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

REZULTATI UPISA novo- SREDIŠNJI VRTIĆ 2018-2019

Popis-djece-na-čekanju-2018-2019 Središnji dječji vrtić

REZULTATI UPISA novo – DV RADOST 2018-2019

Popis-djece-na-čekanju-2018-2019-RADOST

REZULTATI UPISA novo – DV VID 2018-2019

REZULTATI UPISA – DV OTIĆ SEOCI 2018-2019

 

VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA

Najkasnije tri dana prije početka pedagoške godine objavit će se popis odgojnih skupina i odgojitelja.

Na temelju članka 22. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Metković“ Vrtić s roditeljem sklapa Ugovor  o ostvarivanju programa na početku pedagoške godine od 1. do 15. rujna zaključno.

Dijete upisano u Vrtić slijedom oglasa započinje ostvarivati program od 1. rujna, roditeljski sastanak će se održati 31. kolovoza (petak) u 18:30 sati u odgojnoj skupini Vašeg djeteta.

 

Dopis Ministarstva zdravstva po HZJZ Dubrovnik – cijepljenje djece (od 15. lipnja 2018.)

“Dijete se ne može upisati u vrtić ako je cijepljeno samo MPR, jer s godinu dana dijete bi trebalo biti već cijepljeno protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, poliomijelitisa, hepatitisa B i Haemophilus influenzae tip B infekcije sukladno Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, broj 103/13), Trogodišnjem programu obveznog cijepljenja u Hrvatskoj u 2016.-2018. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa b KLASA: 501-05/15-01/44 URBROJ: 534-07-3-1/1-15-02 od 8. svibnja 2015. i KLASA: 011-02/15-02/58 URBROJ: 534-02-1-1/3-15-2 od 10. prosinca 2015., kao i Provedbenom programu obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2018. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa b.

Člankom III stavak 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06 i 121/07), koji je temeljem članka 18. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj  10/97, 107/07 i 94/13) donio ministar zdravstva uz suglasnost ministra prosvjete i športa, određeno je da se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.”

 

NAPUTAK RODITELJIMA:

 1. Roditelji za svu upisanu djecu moraju dostaviti kopiju kompletne knjižice cijepljenja gdje je vidljiv pečat i potpis pedijatra za svako primljeno cjepivo.
 2. Za djecu koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva dostaviti liječničku potvrdu.

Dokumente  1. i 2. dostaviti u Središnji dječji vrtić od 16. do 31. kolovoza 2018. god. od 8 do 11 sati i predati medicinskoj sestri – zdravstvenoj voditeljici.

Djeca koja ne budu imala potrebnu dokumentaciju neće moći pohađati vrtić.

 

 Ravnateljica: Julijana Bebić

Više

Upis djece u redovne programe i program Predškole za novu pedagošku godinu

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2018./2019., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

 

O    G    L    A    S

 od 21. svibnja do 1. lipnja 2018. godine vrši se upis djece u redovite programe i program Predškole

u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2018./2019. godinu

Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) mogu preuzeti zahtjev za upis u Središnjem dječjem vrtiću u Ulici kralja Zvonimira 22, radnim danom,  kao i na www.vrticimetkovic.hr.

Zahtjev za upis 2018  (kliknuti za preuzimanje)

II

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
 • Potvrda o sistematskom pregledu i redovitom cijepljenju djeteta
 • Potvrde poslodavca o zaposlenju
 • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
 • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb ili preslika rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Preslika rješenja HZZO-a o pravima na doplatak za dijete
 • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
 • Preslika rješenja/potvrde Centra za socijalnu skrb za dijete uzeto na uzdržavanje
 • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj/skrbnik ima prebivalište/boravište

Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković, do 1. lipnja 2018. godine,  kada se roditelje obavještava o vremenu inicijalnog razgovora i dodjeli identifikacijskog broja djeteta.

 OBRAZAC ZA PRIJEMNI RAZGOVOR  (kliknuti za preuzimanje)

III

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i redovitom cijepljenju djeteta

Popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom roditelji predaju odgojiteljici svoje skupine do 1. lipnja 2018. godine te će pri tome dobiti pripadajući identifikacijski broj djeteta.

IV

Rezultati upisa (u obliku identifikacijskog broja djeteta) će biti objavljeni do 15. lipnja 2018. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela. Rok za prigovore na rezultate upisa  je do 23. lipnja 2018. godine. Ugovori s roditeljima potpisuju se od 1. do 15. rujna 2018. godine

Više

Dječja olimpijada

I ja želim biti olimpijac! geslo je natjecanja u kojem su na igralištu Štruvino u Metkoviću sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Metković, i to u četiri skupine: Galebovi, Slavuji, Vjeverice i Žapci.

Stotinjak vrtićana – predškolaca okušala su se u svom prvom olimpijskom natjecanju. Brže, više, jače shvatili su vrlo ozbiljno! Pod budnim okom svojih teta-izbornica natjecali su se u četiri discipline: trčanje 50m, skok u dalj, bacanje loptice, mali nogomet.

Naši mali olimpijci koji su osvojili prva mjesta idu na županijsko olimpijsko natjecanje u koje će se ove godine održati u Blatu na Korčuli.

Više

Požar nije šala

Radionicu je vodila Marijana Miljas Đuračić, stručna suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Vrtićanima je edukativnim pozdravnim govorom ukazano na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Neretve, a i cijele županije. Kroz zabavnu i interaktivnu radionicu prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Film upozorava na posljedice koje požar ostavlja na šume i njihov živi biljni i životinjski svijet te o sanaciji požarišta nakon požara. Svako dijete dobilo je slikovnicu Priča iz tršćaka koja je tematski je posvećena dolini Neretve i zaštiti ekosustava tršćaka. Slikovnica na zanimljiv način prikazuje život životinja u dolini Neretve kao i koje posljedice za njihov opstanak ostavljaju požari.

Više

POTICANJE RANOG KOMUNIKACIJSKOG I JEZIČNO – GOVORNOG RAZVOJA

Podružnica HLD-a Dubrovačko – neretvanske županije u suradnji s Udrugom Mladi oca Ante Gabrića – Metković organizirala je seminar „Poticanje ranog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja“. Seminar se održao u subotu 28. travnja u trajanju od 09:00 – 16:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Metković, ulica Kralja Zvonimira 22.

Bio je namijenjen djeci vrtićke dobi koja imaju teškoća u komunikacijskom  i govornom razvoju, njihovim  roditeljima, odgajateljima  i srodnim stručnjacima. Voditeljice seminara bile su: Renata Rade, prof. logoped  i Zorana Dedić, prof. logoped .

Radionica je obuhvatila predavanja, analizu video materijala i vježbi koje potiču komunikaciju, jezik i govor. Tijekom  radionice predavačice su obuhvatile teme: ranog razvoja komunikacije, jezika i govora, spomenule su i načine kako poticati komunikacijski i jezično-govorni razvoj u obitelji i vrtiću, te su istaknule neke od rutina za poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja.

Edukacija je obuhvatila  pregled i analizu video snimki. Predavačice su održale i dvije zanimljive radionice na temu :

Dramatizacije u funkciji poticanja komunikacije i jezično-govornog razvoja.

Hoće li moje dijete govoriti?

Ovo je 4. Seminar edukacije iz područja ranog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja u organizaciji HLD-a u DNŽ. Prezentirani sadržaj i mnoštvo novih informacija obogatilo je širi spektar stručnjaka u našoj županiji. Veselimo se i budućim edukativnim skupovima.

Organizatori zahvaljuju Hrvatskoj pošti na sponzorstvu, te Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Neretvanskom slivu na financijskoj potpori.  Zahvalni su im što su  prepoznali  potrebu pomoći u organizaciji ovog događanja, a na dobrobit djece s jezično-govornim poteškoćama, njihovih roditelja, odgajatelja i srodnih stručnjaka.

UO podružnice HLD DNŽ

Više

Bubamare su posjetile pčelarnik obitelji Vidović

U suradnji s roditeljima skupina Bubamare posjetila je pčelarnik obitelji Vidović u Dželetinu. Djeca su puno naučila o pčelarstvu i lijepo se zabavila. Na poklon su svi dobili staklenke meda. Hvala obitelji Vidović što nas je jako lijepo ugostila. 

Više