Obavijesti

Obavijest za roditelje

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-08/18-01/33

Ur.broj: 2117-107-01-18-1

Metković, 3. listopada 2018.

 

Poštovani roditelji!

Potaknuti širenjem dezinformacija po raznim društvenim stranicama, da se odlukom vrtića i grada ukida program male športske igraonice, Upravno vijeće DV Metković na svojoj sjednici održanoj 01.10.2018. odlučilo je da se roditeljima objave točne informacije.

DV Metković nije donio odluku o ukidanju provođenja programa male športske igraonice. Ugovor o provođenju igraonice sklopljen od strane voditeljice i DV Metković, potpisan je na određeno vrijeme do 31.05.2018. god.

Dječji vrtić je živući sustav, što znači da je stalno u procesu promjena na području odgoja i obrazovanja u skladu s dječjim mogućnostima i potrebama. U cilju podizanja kvalitete i unaprijeđenja usluga od ove pedagoške godine, odlučili smo u redovni program uvesti integrirani sportski program, po istoj priuštivosti za svu djecu. Program će provoditi mag. kineziologije i neće se dodatno plaćati, već je u cijeni boravka djece u vrtiću. Rano djetinjstvo je vrijeme za usvajanje zdravih navika, a tjelesno vježbanje je jedna od onih koja utječe na pravilan rast i razvoj djece. Naš cilj je da se sva djeca u vrtiću bave sportskim aktivnostima.

Za sve upite, uvijek smo vam na raspolaganju!

Ravnateljica:

Julijana Bebić

Više

ODLUKE O NATJEČAJIMA

ODLUKA O PONAVLJANJU natječaja

ODLUKA O IZBORU – odgojiteljice – zamjene

ODLUKA O IZBORU – odgojiteljice povećan opseg posla

ODLUKA O IZBORU- odgojiteljice za potrebe Projekta

ODLUKA O IZBORU- odgojiteljice na pola radnog vremena za potrebe Projekta

ODLUKA O IZBORU- mag. kineziologije za potrebe Projekta

ODLUKA O IZBORU – spremačica na neodređeno

ODLUKA O IZBORU – spremačica povećan opseg posla

ODLUKA O IZBORU – spremačice pola rad. vremena za potrebe Projekta

ODLUKA O IZBORU – domari na pola rad. vremena za potrebe Projekta

ODLUKA O IZBORU – kuharica za potrebe Projekta

Više

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja upućujemo:

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine.

Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 25. rujna 2018. godine u Središnjem dječjem vrtiću svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

Roditeljski sastanak održat će se 26. rujna (srijeda) u 12 sati u Središnjem dječjem vrtiću.

Više

NATJEČAJI ZA POSAO

NATJEČAJ ZA KUHARICU – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA MAG. KINEZIOLOGIJE – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA DOMARE – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA MAG. PSIHOLOGIJE – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE NA POLA RADNOG VREMENA – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE- POVEĆANJE OPSEGA POSLA

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

NATJEČAJ ZA POMOĆNU RADNICU U KUHINJI

NATJEČAJ ZA SPREMAČICE – ZA POTREBE PROVOĐENJA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

Više

ODGOJNE SKUPINE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

Roditeljski sastanak održat će se 31. kolovoza (petak) u 18:30 sati u svim vrtićima u odgojnoj skupini Vašeg djeteta!

Roditelji za svu upisanu djecu moraju dostaviti kopiju kompletne knjižice cijepljenja gdje je vidljiv pečat i potpis pedijatra za svako primljeno cjepivo. Za djecu koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva dostaviti liječničku potvrdu. Dokumente dostaviti u Središnji dječji vrtić do 31. kolovoza 2018. god. od 8 do 11 sati i predati medicinskoj sestri – zdravstvenoj voditeljici.

SREDIŠNJI DJEČJI VRTIĆ:

LEPTIRIĆI

CVJETIĆI

ZVJEZDICE

BALONČIĆI

DUPINI

JEŽIĆI

PATKICA

RIBICE

CIPELIĆI

MEDVJEDIĆI

BUBAMARE

ISKRICE

ŽABICE

PČELICE

POTOČIĆ

popodnevna SMJEHULJCI

 

DJEČJI VRTIĆ RADOST:

PERLICE

TRATINČICE

ZVONČIĆI

JAGODICE

 

DV OTRIĆI – GROZDIĆI

DV VID – LOPOČI

Više

Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

KLASA: 406-09/18-01/02

URBROJ: 2117-107-01-18-5

Metković, 27. kolovoza 2018.

Na temelju Plana nabave Dječjeg vrtića Metković za 2018. godinu, KLASA: 400-01/18-01/1, URBROJ: 2148/01-02-18-1 od 09. siječnja 2017. i Odlukama o pokretanju postupaka jednostavne nabave, Povjerenstvo objavljuje

P O Z I V

za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

  1. Predmet nabave je nabava robe, namirnica za potrebe Dječjeg vrtića Metković
  2.  Procijenjena vrijednost nabave iznosi za pojedine nabave iznosi:

– JN-02-2018 Pekarski proizvodi            76.000,00 kn

– JN-03-2018 Svježe meso                    60.000,00 kn

-JN-04-2018 Svježe voće i povrće          60.000,00 kn

-JN-05-2018 Mlijeko i mliječni proizvodi  85.000,00 kn    

  1.  Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.
  2. Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na dvmetkovic@gmail.com , poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, 20350 METKOVIĆ ili osobno kod Ravnateljice, svakog radnog dana od 8-14 h. Na zapečaćenoj omotnici ili u naslovu poruke e-pošte obavezno naznačiti: „JN – oznaka na koju se nabavu odnosi ponuda – 2018 – Ponuda za –naziv nabave – NE OTVARATI“.
  3. Razmatrati će se samo ponude pristigle zaključno do 14:00 sati, dana 04. rujna 2018. godine.
  4. Dokumentacija o nabavi, koja je sastavni dio ovog Poziva, dostupna je kod Ravnateljice i na web stranicama vrtića, svakog radnog dana (u razdoblju trajanja natječaja) od 8:00 do14:00 sati.
  5. Kriteriji odabira: Ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja.
  6. Dječji vrtić Metković ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju te zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
  7. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 04. rujna 2018. godine u 14:00 sati u Zbornici Dječjeg vrtića Metković Kralja Zvonimira 22, Metković 1 kat. Otvaranje ponuda nije javno.

 DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Odluka o pokretanju postupka javne nabave – svježe voće i povrće

Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe voće i povrće

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – pekarski proizvodi

Dokumentacija o nadmetanju JN 02-2018 Pekarski proizvodi

Odluka o pokretanju javne nabave – mlijeko i mliječni proizvodi

Dokumentacija o nadmetanju JN 05-2018 Mlijeko i mliječni

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – svježe meso

Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe meso

 

Više