• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   OGLAS O UPISU

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/22-01/07, UR.BROJ: 2117-10-05-22-01, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2022./2023., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 2. do 13. svibnja 2022. godine, vrši se upis djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2022./2023. godinu

   I.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   Dokumentacija se predaje u uredu administratora u Središnjem dječjem vrtiću, radnim danom od 8 – 12 sati.

   Roditelji koji nisu u mogućnosti predati dokumentaciju osobno, mogu to učiniti elektronskom poštom na adresu: upisi@vrticimetkovic.hr

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrda o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta
   • Popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja;  dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike); potvrda o redovnom školovanju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
   • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
   • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdana od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrda o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U Alternativne programe po koncepciji Marije Montessori (vrtićki i jaslični program) i Posebni program ranog učenja engleskog jezika, djeca se upisuju ovisno o broju slobodnih mjesta.

   U obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (250 sati), a koja nisu obuhvaćena redovitim programima, upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području Grada Metkovića, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati djeca iz susjednih općina.

   Vrtić zadržava pravo upisa djece u vrtiće prema mjestu prebivališta zbog povećanja postojećih kapaciteta vrtića.

   VI.

   Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 28. svibnja 2022. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Vrtića.

   Zahtjevi zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

   Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 29. svibnja do 05. lipnja 2022. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 10. lipnja 2022. godine

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Više

   Održane HAI radionice za djecu vrtićke dobi

   U sklopu suradnje između našeg vrtića DV Metković i Gradske knjižnice Metković u petak, 22. travnja 2022. godine, u dvorani DV Metković održane su HAI radionice za djecu vrtićke dobi.

   Cilj radionica je upoznavanje s kulturnom baštinom Republike Hrvatske.

   Djeca su sudjelovala u aktivnostima s hrvatskim autentičnim igračkama Pagus, Zvutka, Čičulin i Znatiželjna nit. Radionice su poticale zanimanje za upoznavanjem hrvatske kulturne baštine što doprinosi razvoju osobnosti kroz spontano usvajanje znanja i stjecanja vještina:

   • promišljanje i samoprocjenjivanje vlastitih aktivnosti i postignuća
   • rješavanje problemskih situacija i poštivanje pravila
   • razvijanje socijalnih kompetencija igrom u paru ili u skupini
   • razvijanje vizualne percepcije, fine motorike te koordinacije oko-ruka
   • razvijanje kreativnosti, likovnoga i stvaralačkog potencijala u plohi i prostoru
   • razvijanje snalažljivosti i samosvijesti
   • vježbanje koncentracije, razvijanje kombinatorike i prostorne orijentacije
   • poticanje na plesni izričaj

   Djecu kroz igru i interakciju treba na ispravan način uvoditi u razumijevanje vrijednosti i usvajanje osjećaja pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti. Trebamo im dopustiti da budu pojedinci koji mogu dovesti do velikih promjena u budućnosti.

   Više

   Alternativni odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori od 1-3 godine

   Naše odgojiteljice uspješno su završile edukaciju u Stručno razvojnom centru u DV Vrbik u Zagrebu iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 1. do 3. godine života.

   Montessori  program  temelji  se  na  pedagoškoj  koncepciji  koju  je  početkom  20.st.  razvila  Marija Montessori  na  temelju  opažanja  djece  i   njihova  razvoja.  Njezina  koncepcija  je  u  temeljima suvremenih  humanističko-razvojnih  koncepcija  odgoja  i  obrazovanja  predškolske djece.

   Montessori  metoda  u  osnovi  je  jedinstven  pristup  tehnici  učenja.  Marija  Montessori  naglašava učenje  putem  svih  pet  osjetila , ne samo  slušanjem, gledanjem  ili  čitanjem. U  našim  Montessori  skupinama  ( jaslička , vrtićka ) djeca  uče  na  svoj  način, u  skladu  sa  svojim potrebama, birajući  neku  od  ponuđenih  aktivnosti.  Učenje  je  uzbudljiv  proces  otkrivanja,  koji vodi  koncentraciji,  motivaciji,  samodisciplini  i  želji  za  učenjem. Naglasak  nije  na  podučavanju djeteta,  nego  se  osigurava  poticajna  okolina  koja  povećava  dječju  prirodnu  radoznalost  i omogućuje  mu  kroz  igru  spontano  učenje  otkrivanjem.

   Montessori  metoda  u  potpunosti  uvažava  dječju  individualnost  i  od  nje  polazi. Odgojiteljice  u  programima  osposobljene  su  za  rad  s  djecom  prema  Montessori  metodi,  te  se na  tom  području  kontinuirano  stručno  usavršavaju.

   Više

   Program ranog učenja engleskog jezika

   Naše odgojiteljice nastavljaju se kontinuirano educirati, tako su uspješno završile edukaciju u Stručno razvojnom centru za rano učenje engleskog jezika u DV Siget u Zagrebu.

   Program  ranog  učenja   engleskog  jezika  provodi  se  u  mješovitoj  skupini  u  Središnjem  vrtiću . Ovaj  program  temelji  se  na  prirodnom  situacijskom  učenju.  Jezični  sadržaji  se  kreiraju u  autentičnom  kontekstu  na  temelju  svakodnevnih  situacija,  dnevne  rutine , te  na  temelju interesa,  želja  i  potreba  djece. Djeci  se  nastoji   pružiti  stalan  protok  razumljivih  sadržaja, djeci bliskih  i  zanimljivih  aktivnosti  i  dovoljno  dodatnih  informacija  kako  bi  usvajali  jezik  bez  pritiska.

   Djecu  se  potiče  da  izraze  svoje  misli, potrebe i  osjećaje  na  engleskom  jeziku. Odgojitelji  u  komunikaciji  koriste  kombinirano  hrvatski  i  engleski  jezik. Fokus  je  na  slušanju  i  spontanom  korištenju  jezika.

   Odgojitelji  kreiraju  ugodnu,  poticajnu  atmosferu  i  okruženje, a  sadržaji  se  temelje  na  temama  prateći  potrebe  i  interese  djece. Osnovna  težnja  je  da  proces  bude  zanimljiv  i  ugodan,  te  da se  uklopi  u  svakodnevni  ritam  kako  bi  bio  učinkovit. Naglasak  je  na  kvalitetnom  kreiranju  sadržaja,  a  ne  na  reprodukciji, te  na što  većoj  uronjenosti djece  u  jezik.

   Više

   Obavijest za roditelje

   Pošrovani roditelji!

   Obaviješteni smo od strane HZZJZ da se ukidaju sve epidemiološke mjere i preporuke za predškolske ustanove.

   Tim povodom:

   1. U Središnji dječji vrtić sve skupine ulaze na glavni ulaz.
   2. U DV Radost ulazi zbog radova na rekonstrukciji ostaju kao i do sada uz uvođenje djece do garderoba.
   3. Djecu možete uvesti u garderobu.
   4. Za proslave rođendana u vrtić se može donijeti voće.
   5. Maske nisu obavezne.

   Više