Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/16-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-16-3

Metković, 27. lipnja 2016.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

N  A  T  J  E  Č A  J

 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.
  2. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

 

Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
  • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

 

 

                                                                                                  R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar