• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

   Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

   KLASA: 406-09/18-01/02

   URBROJ: 2117-107-01-18-5

   Metković, 27. kolovoza 2018.

   Na temelju Plana nabave Dječjeg vrtića Metković za 2018. godinu, KLASA: 400-01/18-01/1, URBROJ: 2148/01-02-18-1 od 09. siječnja 2017. i Odlukama o pokretanju postupaka jednostavne nabave, Povjerenstvo objavljuje

   P O Z I V

   za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

   1. Predmet nabave je nabava robe, namirnica za potrebe Dječjeg vrtića Metković
   2.  Procijenjena vrijednost nabave iznosi za pojedine nabave iznosi:

   – JN-02-2018 Pekarski proizvodi            76.000,00 kn

   – JN-03-2018 Svježe meso                    60.000,00 kn

   -JN-04-2018 Svježe voće i povrće          60.000,00 kn

   -JN-05-2018 Mlijeko i mliječni proizvodi  85.000,00 kn    

   1.  Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.
   2. Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na dvmetkovic@gmail.com , poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, 20350 METKOVIĆ ili osobno kod Ravnateljice, svakog radnog dana od 8-14 h. Na zapečaćenoj omotnici ili u naslovu poruke e-pošte obavezno naznačiti: „JN – oznaka na koju se nabavu odnosi ponuda – 2018 – Ponuda za –naziv nabave – NE OTVARATI“.
   3. Razmatrati će se samo ponude pristigle zaključno do 14:00 sati, dana 04. rujna 2018. godine.
   4. Dokumentacija o nabavi, koja je sastavni dio ovog Poziva, dostupna je kod Ravnateljice i na web stranicama vrtića, svakog radnog dana (u razdoblju trajanja natječaja) od 8:00 do14:00 sati.
   5. Kriteriji odabira: Ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja.
   6. Dječji vrtić Metković ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju te zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
   7. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 04. rujna 2018. godine u 14:00 sati u Zbornici Dječjeg vrtića Metković Kralja Zvonimira 22, Metković 1 kat. Otvaranje ponuda nije javno.

    DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

   Odluka o pokretanju postupka javne nabave – svježe voće i povrće

   Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe voće i povrće

   Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – pekarski proizvodi

   Dokumentacija o nadmetanju JN 02-2018 Pekarski proizvodi

   Odluka o pokretanju javne nabave – mlijeko i mliječni proizvodi

   Dokumentacija o nadmetanju JN 05-2018 Mlijeko i mliječni

   Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – svježe meso

   Dokumentacija o nadmetanju JN 03-2018 Svježe meso

    

   Komentari isključeni za Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba za potrebe Dječjeg vrtića Metković

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar